Klagemuligheder

 

Som klient/patient har du generelt mulighed for at klage over den sundhedsfaglige behandling.
Hvis en klient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringe for Styrelsen for Patientklager.

Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jfr. Lov om psykologer.

Såfremt en klient ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan klienten henvende sig direkte til den region, hvor psykologen har sin praksis. Klagen behandles i det regionale samarbejdsudvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget.

Psykologen medvirker aktivt til udredning af klientsager.
I forbindelse med en klagesag er psykologen forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle forhold vedrørende klagen til Regionernes Samarbejdsudvalg og Landssamarbejdsudvalget.
Hvis det er relevant iværksætter psykologen foranstaltninger til forbedringer af kvaliteten med baggrund i klageafgørelsen.

Hvis en psykolog bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har psykologen også pligt til at orientere klienten herom samt bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen.

Hvis du vil anmelde en skade eller søge erstatning henvises til nærmere information på Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager.